VARMEPUMPER

KVIFOR SERVICE KVART 2. ÅR?

Sogn Tavle og Datamontering er hovudforhandlar for Panasonic varmepumper i Sogn.

I tillegg til det vedlikehaldet ein sjølv utfører på varmepumpa, er det viktig med ettersyn og service av fagfolk kvart 2. år.

Under vedlikehald og rens vil fjerna støv som hindrar varmepumpa å gi varme til omgivelsane.

 
 

HENG BREMSENE PÅ?

Om ein aldri vedlikeheld anlegget, kan ein oppleva at ytelsen går ned. Ein kan samanlikna med at  bremsene heng på ein bil. Bilen kan køyra frå A til B men brukar meir drivstoff. Akselerasjonen vil ikkje vera den same, og det vert vanskelegare å halda fartsgrensa i oppoverbakke.

På same måte vil varmepumpa halda  temperaturen, men bruka meir straum. Det går lenger tid før temperaturen i rommet aukar. På dagar med låge temperaturar, tåke og snø vil det vera vanskelegare for varmepumpa å halda temperaturen.

BRUK FAGFOLK

Service er anbefalt av Norsk Varmepumpeforeining og produsentane. Service minkar risiko for større utgifter, samstundes som varmepumpa jobbar rolegare og meir effektivt. Dette bidreg og til lågare straumforbruk.